AVFALLSPLAN

FELLES PLAN FOR SMÅBÅTHAVNER I MOSS KOMMUNE
Avfallsplan Kambo Marina Moss Kommune

Plan for mottak og håndtering av avfall i småbåthavner

Dette er en revidering av avfallsplanen for Moss kommune i forbindelse med sammenslåingen av Rygge og Moss kommuner. Havnene i Rygge kommune er inkludert i denne planen.

Kapittel 20 i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) regulerer levering og mottak av avfall og lasterester fra skip (se definisjon i avsnitt 3 Sammendrag av relevant regelverk). Dette kapitlets formål er å verne det ytre miljø ved å sikre etablering og drift av tilfredsstillende mottaksordninger for avfall og lasterester fra skip, og å sørge for at avfall og lasterester fra skip blir levert til mottaksordning i havn.

 

Formålet med planen er å verne ytre miljø. Havet og kysten tilføres store mengder menneskeskapt avfall. Gjenstander av plast, gummi og andre lite nedbrytbare materialer og miljøgifter kan bli værende i naturen i hundrevis av år. Avfallet kan skade dyr og mennesker, samtidig som det forsøpler sjø og kystlinje. Forskriften skal sikre at mottaksordningene for avfall i norske havner fungerer tilfredsstillende i forhold til skipsfartens behov for å levere avfall. Regelverkets definisjon på havn omfatter alle typer havner uavhengig av størrelse, aktivitet eller formål med havnen.

Planen omfatter avfall som har oppstått om bord i båten. Kapittel 20 i forurensningsforskriften skal sikre at skip leverer avfall til mottaksordninger på land. Alle kommuner har etter forskriften en plikt til å utarbeide en felles avfallsplan for private og kommunale havner, heretter kalt småbåthavner, innad i egen kommune. Det gjelder småbåthavner som hovedsakelig mottar husholdningsavfall jf. forurensningsforskriften § 20-6. Det vil være den enkelte havneansvarlige som er forpliktet til å følge opp avfallsplanen. Småbåthavner som ikke oppgir nødvendige opplysninger til kommunen må utarbeide en egen avfallsplan. I vedlegg 1 i forurensningsforskriftens kapittel 20 er krav til planer for mottak og håndtering av avfall i havner listet opp.

 

Involvering og medvirkning av berørte parter

Småbåthavnene er involvert ved at de er kontaktet på e-post og telefon og har gitt tilbakemelding på antall båtplasser og hva slags avfallshåndtering de har pr. i dag. De har informert om hvem som er havneansvarlig og om de vil være med på en felles avfallsplan. De som har svart ja på dette og oppgitt sin e-postadresse får planen tilsendt. Det har foreløpig, i prosessen med utarbeidelse av felles avfallsplan, ikke vært tid til å gjennomføre møter med båtforeningene.

FOR MER INFORMASJON