Avfallsplan - Kambo Marina AS
22846
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-22846,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Felles avfallsplan for småbåthavner i Moss kommune 

Plan for mottak og håndtering av avfall i småbåthavner 

Dette er en revidering av avfallsplanen for Moss kommune i forbindelse med sammenslåingen av Rygge og Moss kommuner. Havnene i Rygge kommune er inkludert i denne planen. 

Kapittel 20 i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) regulerer levering og mottak av avfall og lasterester fra skip (se definisjon i avsnitt 3 Sammendrag av relevant regelverk). Dette kapitlets formål er å verne det ytre miljø ved å sikre etablering og drift av tilfredsstillende mottaksordninger for avfall og lasterester fra skip, og å sørge for at avfall og lasterester fra skip blir levert til mottaksordning i havn. 

 

Formålet med planen er å verne ytre miljø. Havet og kysten tilføres store mengder menneskeskapt avfall. Gjenstander av plast, gummi og andre lite nedbrytbare materialer og miljøgifter kan bli værende i naturen i hundrevis av år. Avfallet kan skade dyr og mennesker, samtidig som det forsøpler sjø og kystlinje. Forskriften skal sikre at mottaksordningene for avfall i norske havner fungerer tilfredsstillende i forhold til skipsfartens behov for å levere avfall. Regelverkets definisjon på havn omfatter alle typer havner uavhengig av størrelse, aktivitet eller formål med havnen. 

Planen omfatter avfall som har oppstått om bord i båten. Kapittel 20 i forurensningsforskriften skal sikre at skip leverer avfall til mottaksordninger på land. Alle kommuner har etter forskriften en plikt til å utarbeide en felles avfallsplan for private og kommunale havner, heretter kalt småbåthavner, innad i egen kommune. Det gjelder småbåthavner som hovedsakelig mottar husholdningsavfall jf. forurensningsforskriften § 20-6. Det vil være den enkelte havneansvarlige som er forpliktet til å følge opp avfallsplanen. Småbåthavner som ikke oppgir nødvendige opplysninger til kommunen må utarbeide en egen avfallsplan. I vedlegg 1 i forurensningsforskriftens kapittel 20 er krav til planer for mottak og håndtering av avfall i havner listet opp. 

 

Involvering og medvirkning av berørte parter

Småbåthavnene er involvert ved at de er kontaktet på e-post og telefon og har gitt tilbakemelding på antall båtplasser og hva slags avfallshåndtering de har pr. i dag. De har informert om hvem som er havneansvarlig og om de vil være med på en felles avfallsplan. De som har svart ja på dette og oppgitt sin e-postadresse får planen tilsendt. Det har foreløpig, i prosessen med utarbeidelse av felles avfallsplan, ikke vært tid til å gjennomføre møter med båtforeningene.

Nr. Navn på småbåt-havn (Privat/ Kommunal) Navn på havne-ansvarlig Antall båt-plasser Gjeste-plasser Mottak av restavfall Kilde-sortert avfall1 Mottak av farlig avfall Kommentar Har havneansv. gitt samtykke til elektronisk godkjenning av planen?
1 Moss Marina AS (privat) 982 743 354 125 9 Ja Nei Nei Avfall leveres til kommunal avfallshåndtering ved båthavnen. Ja. Karina Berglund kb@merkantilbygg.no
2 Refsnes Gods brygge (Privat) Hotell Refsnes Gods 18 4 Nei Nei Nei Brukere av bryggen tar med seg avfallet hjem til husholdningsrenovasjon. Ja.Gunn Salbuvik gunn.salbuvik@refsnesgods.no
3 Fiske Båtforening (Privat) Gard Ove Larsen 384 2 Nei Nei Ja Brukere i havna tar med seg avfallet hjem. Ved opplagsplass/krana leveres avfall til kommunal avfallshåndtering. Egen avtale. Ja.Gard Ove Larsen post@fiske-baatforening.no
4 Sjekta AS (Privat) Gunnar Mathisen 169 0 Nei Nei Nei Brukere av bryggen tar med seg avfallet hjem til husholdningsren ovasjon. Avfall fra klubbhuset kildesorteres. Ja.Lars Norman sjekta1@online.no
5 Refsnes småbåtfore ning (Privat) Raymond Eggesvik 80 0 Nei Nei Nei Brukere av båtforeningen tar seg avfallet hjem. Avfall fra klubbhuset kildesorteres. Ja.Raymond Eggesvik raymond@skumtech.no
6 Søly båthavn (Moss Seilforening) (Privat) Gunn Rodal (havnesjef) 882 921 662 380 2 Ja Nei Ja Egen miljøcontainer til farlig avfall. Oljeutskiller er montert ved spyleplass. Ja.Gunn Rodal havnesjef@moss-seilforening.org
7 Moss Motorbåtfor ening (Betongen) (Privat) Geir Foldvik 883 336 402 360 0 Ja Ja Ja Jobber for tiden med en ny miljøkontainer fra Rangn Sells som vi kan innrede etter vårt behov. Vi håper dette er på plass våren 2020. Ja.Geir Foldvik leder@betongen.no geir@kiasreklame.no
8 Kambo Marina AS (Privat) Ketil Svelland 958 467 362 300 0 Ja Ja Ja Har mottak for destruksjon av fritidsbåter og det er gratis og lever opp til 3 tonn. Ja.Ketil Svelland ketil@kambomarina.no
9 Kambo båtforening (Privat) Bjørn Arnseth 996 958 663 97 0 Ja Nei Ja Låsbar bod til batterier, oljer, frostvæsker Ja. Odd Arne Røkeness post@kambobf.no
10 Vansjø båtforening (Privat) Øyvind Kjellin 185 0 Ja Nei Ja Har 8 fot miljø – container for tømming av olje o.l. Eget septikmottak. Alle med septiktank er pålagt å ha montert tømmeanordning. Ja. Øyvind Kjellin oyvind.kjellin@fibernett.net
11 AL Fuglevikbryggen (Privat) Erlend Bondø 54 0 Nei Nei Nei Brukere av Fuglevikbryggen håndterer avfall. Ja.
12 Fleischer Brygge Båtforening (Privat) Trond Svenning 912 159 515 34 0 Nei Nei Nei Havnen er tilknyttet Boligsameiet Fleischer Brygge. Alt båtavfall blir kastet i boligsameiets avfallssystem. Ja. Trond Svenning trond.svenning@online.no
13 Kippenes hyttegrend (Privat) Kay Herva 995 878 321 33 0 Ja Ja Nei Ja. Kay Herva kay@hervabuss.no
14 Fuglevik Båthavn v/Rygge Båtforening (Privat) Morten Jensen 412 10 Ja Ja Ja Ja. Morten Jensen morten.jensen@rygge.kommune.no
15 Knutvika – Vindsteg AS (Privat) Lars Heggland 991 373 721 83 0 Ja Nei Nei Har en avfallsbeholder som tømmes ukentlig fra Movar. Det er ikke båtslipp, båtopptak eller lagring på land. Avfallet er likt husholdningsavfall Ja. Lars Heggeland lars@him.no
16 Fische AS – Støtvig (Privat) Roger Løkvik 990 894 116 70 5 Ja Nei Nei Avfall håndteres av Støtvig Hotel. Ja. Roger Løkvik roger.lokvik@fische.no
17 Sameiet Sildebaugen Båtbrygge (Privat) 922 347 034 38 0 Nei Nei Nei Kun lokale sameiere som tar med avfallet sitt hjem. Ja. Håkon Helliesen h.helliesen@outlook.com
18 Arbeidernes båtforening Moss-Teibern (Privat) Leif Jarle Isberg 979 250 029 100 4 Ja Ja Nei Brukere av havnen håndterer avfall selv. Har eget havnereglement. Tilbyr ikke vinteropplag. Ja. Leif Jarle Isberg formann@abf-teibern.no
19 Rørvik brygge (Privat) Carl Christian Sibbern 913 241 045 29 0 Nei Nei Nei Utleie av mer eller mindre faste plasser til småbåter og mindre joller. Ja. Carl Christian Sibbern Cc@sibbern.no
20 Rørvik Bryggeforenig (Privat) Olav Johansen 917 198 616 29 0 Nei Nei Nei Ja. Olavjohans@hotmail.com
21 Fiskermoloen (Statlig) Statlig fiskerihavn, overtas av Viken fylkeskommune 01.01.2020. Har ikke oppgitt nødvendige opplysninger.
22 Lersbauen (Privat) Tor Anton Guren 39 0 Nei Nei Nei Tor Guren tor.guren@nlr.no
23 Sameiet Røedsstranda Molo og Bryggeanlegg (Privat) Styret v/ styreleder Jan-Ola Schneider 993 100 544 16 0 Nei Nei Nei Brukere av bryggen tar med seg avfallet hjem til husholdnings-renovasjon. Ja. Jan-Ola Schneider janschn@online.no
24 Nasle Bryggesameie (Privat) 985 441 464 123 2 Ja Nei Nei Kommunal renovasjon. Ja.

Denne avfallsplanen omfatter 23 av 24 småbåthavner med totalt 3196 småbåtplasser i Moss kommune (1 havn oppga ikke nødvendige opplysninger). Alle nevnte småbåthavner er private, med unntak av Fiskemoloen i Rørvik, og sesongen er hovedsakelig i perioden april til september. Fiskemoloen i Rørvik er en statlig fiskerihavn som eies og driftes av Kystverket frem til den overføres til Viken Fylkeskommune 01.01.2020. Størrelsen og kapasiteten på havnene varierer, noe som gir ulike avfallsmengder og varierende behov for renovasjonsløsninger. Avfallet som oppstår i de ulike havnene er tilsvarende likt husholdningsavfall, og brukerne av småbåthavnene kommer hovedsakelig fra kommunen og omegn. Båteierne tar i utgangspunktet med seg avfallet som produseres om bord med hjem. Et fåtall havner har båtopplag og følgelig håndtering av farlig avfall. 

 

Mindre havner med under 100 båtplasser, de fleste uten gjesteanløp, hvor det produseres en liten mengde avfall fra båtene. Avfallet er likt husholdningsavfall og hver båteier tar stort sett med seg avfallet hjem. Sjekta AS
Refsnes småbåtforening
Knutvika,
Rørvik brygge
Kambo båtforening
Sameiet Sildebaugen Båtbrygge
Sameiet Røedsstranda Molo og Bryggeanlegg
Lersbauen
AL Fuglevikbryggen
Kippenes hyttegrend
Fleischer Brygge
Fische AS – Støtvig
Rørvik Bryggeforenig
Større havner som har relativt stor aktivitet i perioden april til september. Havnene markert med * har i tillegg noen gjesteplasser. Mottaksfasilitetene i alle disse havnene ivaretar behovet for den type avfall som generes. Søly Båthavn (Moss Seilforening) har også montert egen oljeutskiller, og Kambo Marina AS har mottak for destruksjon av fritidsbåter. Moss Marina AS*
Nasle Bryggesameie*
Fiske Båtforening*
Moss Motorbåtforening
Søly båthavn (Moss Seilforening) *
Kambo Marina AS
Fuglevik Båthavn
Vansjø Båtforening
Arbeidernes båtforening Moss-Teibern*

Kort oppsummert: 

 • 8 av 23 havner (36%) har 50 eller færre båtplasser 
 • 9 av 23 havner (43%) har mer enn 100 båtplasser 
 • 5 av 23 havner (21%) har over 200 båtplasser 

 

Av de 23 havnene har 13 en form for avfallshåndtering (56,5%). 

Forurensningsforskriften

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 20, (FOR-2004-06-01-931) forskrift om mottak av avfall og lasterester i fra skip. Forskriften ble først vedtatt 12. oktober 2003 som en implementering av EUs direktiv om mottaksordninger for avfall og lasterester fra skip, direktiv 2000/59/EF 27. november 2000, endret ved direktiv 2002/84/EF.

 

Forskriften innebærer blant annet at:

 • Alle havner skal ha en avfallsplan som skal utarbeides i samråd med berørte parter, herunder spesielt brukere av havnen. Planen skal godkjennes av Fylkesmannen minst hvert tredje år.
 • Havneansvarlige må etablere mottaksordninger i henhold til planen.
 • Båtfører må gjøre seg kjent med hvilke avfallsordninger som er i havnen.
 • Dersom båtfører mener havnen ikke har tilstrekkelige mottaksforhold for aktuell avfallstype, kan dette innberettes til havneansvarlig som etter nærmere prosedyrer følger opp dette.

Sjøfartsdirektoratet og Fylkesmannen er ansvarlig myndighet og fører tilsyn med at bestemmelsene i forskriften følges.

 

Skipsavfallsdirektivet

Direktiv/2000/59/EF (skipsavfallsdirektivet) omhandler mottaksanlegg for skipsavfall i havner, herunder skipets plikt til å levere avfall og til å gi forhåndsvarsel om avfallslevering. Direktivet har som målsetting å beskytte havmiljøet ved å redusere utslipp av skipsavfall og lasterester fra skip, gjennom å bedre tilgangen til og bruken av avfallsmottak. Direktivet gjelder i utgangspunktet for alle skip, uansett størrelse, som benytter havner innenfor EU-området. Tilsvarende gjelder direktivet for alle havner som normalt tar imot skip som omfattes av direktivet. Skip er i henhold til direktivet definert som ethvert sjøgående/havgående fartøy, og virkeområdet til direktivet er derfor begrenset til havner tilknyttet saltvann.

 

Avfallsforskriften

Avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall er hjemlet i forurensningsloven og innebærer også at skip og havneansvarlige må forholde seg til denne. Forurensningsloven ble endret med virkning fra 1. juli 2004. Etter lovendringen betegnes forbruksavfall fra næringslivet som næringsavfall. Den som i besitter farlig avfall skal deklarere mengde og type på eget deklarasjonsskjema. Deklareringsplikten gjelder kun for virksomheter. Ellers gjelder det en plikt for alle til å håndtere avfall forsvarlig.

 

MARPOL

MARPOL 73/78 er en internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip med senere endringer som fastsetter hvilke former for avfall det er forbudt å slippe ut i havmiljø, og som krever at det foreligger tilstrekkelig mottaksanlegg i havner.

 

Spesielle lover, regler og bestemmelser for havner og skip

Nedenfor listes opp enkelte lover og forskrifter som også regulerer forhold om avfallshåndtering i havner og på skip, uten at disse er gjengitt i vedlegg eller omtales nærmere:

 • Lov om Skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) av 16. februar 2007 nr. 9
 • Forskrift om forbud mot utslipp av kloakk m.m. fra skip i vassdrag og kystnære områder av 12. juni 1998, nr. 663
 • Forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger av 30. mai 2012 nr. 488
 • Forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004 nr. 931 kap 21 om forbud mot forbrenning til sjøs
 • Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 9. juli 1992 nr.1269
 • Forskrift om transport av farlig last om bord på norske skip av 8. desember 2009 nr. 1481
 • Eventuelle vedtekter for den enkelte havn (må ikke være motstridende med krav i forurensningsforskriften kap. 20 om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip eller øvrige bestemmelser i lov eller forskrift)

 

Definisjoner

I forskriften er flere relevante begrep definert. Definisjonene er oppsummert her for å sikre at alle berørte parter er gjort kjent med disse.

 1. Avfall fra skip: herunder kloakk, som har oppstått mens skipet har vært i drift. Også avfall som tas opp i forbindelse med tråling, garnfiske og lignende, anses for å ha oppstått mens fartøyet har vært i drift. Regelverket omfatter også lasterester. Det vil si rester av lastematerialer i lasterom eller tanker etter at lossing og rengjøring er avsluttet, inkludert restmengder og søl ved lasting/lossing I (olje), IV (kloakk), V (søppel) og VI (utslipp til luft) til MARPOL 73/78,1 og lasterelatert avfall som definert i retningslinjene for gjennomføringen av vedlegg V til MARPOL 73/78.
 2. Lasterester: rester av lastematerialer i lasterom eller tanker etter at lossing og rengjøring er avsluttet, herunder også restmengder og søl ved lasting/lossing.
 3. Skip: enhver type sjøgående fartøy som opererer i det marine miljø, inklusive hydrofoilbåter, luftputefartøyer, undervannsfartøyer og flytende innretninger.
 4. Fritidsbåt: enhver flytende innretning som er beregnet på og i stand til å bevege seg på vann, og som brukes utenfor næringsvirksomhet.
 5. Havn: et sted eller geografisk område som er utstyrt med innretninger og utstyr som gjør det mulig å motta skip, inkludert fiskefartøy og fritidsfartøy.
 6. Norsk havn: havn som er undergitt norsk jurisdiksjon, herunder på Svalbard og Jan Mayen.
 7. EØS-område: i denne forskriften skal en henvisning til EØS-området også gjelde som en henvisning til Svalbard og Jan Mayen.
 8. Havneansvarlig: den som driver havnen. Der ingen driver havnen, er eier av havnen å anse som havneansvarlig.
 9. Mottaksordning: enhver innretning som er egnet til å motta avfall eller lasterester fra skip. Dette inkluderer stasjonære innretninger, så vel som flytende og mobile enheter.
 10. Rutegående skip: skip som transporterer passasjerer eller last mellom bestemte steder eller bestemte strekninger, til fastsatte tider.

for mer informasjon

ta kontakt